شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

“یک اندرز”

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم یک جمله به عنوان اندرز خواست .
رسول اکرم به او فرمود :
” اگر بگویم به کار می‏بندی ؟ ”
– ” بلی یا رسول الله ! ”
” اگر بگویم به کار می‏بندی ؟ ”
– ” بلی یا رسول الله ! ”
– ” اگر بگویم به کار می‏بندی ؟ ”
– ” بلی یا رسول الله ! ”
رسول اکرم بعد از اینکه سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت‏
مطلبی که می‏خواهد بگوید کرد ، به او فرمود :
” هرگاه تصمیم به کاری گرفتی ، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش ، اگر دیدی نتیجه و عاقبتش‏
صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم‏
خود صرف نظر کن “.

” اذا همت بامر فتدبر عاقبته ، ان یک رشدا فامضه و ان غیا
فانته عنه » ” وسائل ، جلد ۲ ، صفحه . ۴۵۷

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.