شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

داستان پسر و انعکاس صدا

پدر و پسری به کوه می رفتند.ناگهان پسر بر زمین افتاد و فریاد زد “آخ”

پسر تکرار صدای”آخ” را در کوه ها شنید و بسیار تعجب کرد و از پدر پرسید”این صدای کیست؟”

دوباره صدایی شنید که می گفت”این صدای کیست؟”

سپس پسر رو به کوه کرد و فریاد زد”من شگفت زده شدم”

صدا پاسخ داد”من شگفت زده شدم”

پسر با عصبانیت زیاد فریاد زد”ترسو”

و باز جواب شنید”ترسو”

او رو به پدرش کرد و پرسید”موضوع چیست؟”

پدر با لبخند جواب داد”پسرم خوب دقت کن”

و این بار پدر فریاد زد”شما قهرمان هستید!”

صدا پاسخ داد”شما قهرمان هستید!”

پسر این بار بسیار تعجب کرد و چیزی دستگیرش نشد.

پدر برای پسر توضیح داد که مردم از این پدیده به عنوان اکو یا انعکاس صدا یاد می کنند،اما در واقع نام این پدیده زندگی است.

در زندگی واقعی،هر حرفی که شما بر زبان می آورید یا هر کاری که انجام می دهید،روزی به شما باز خواهد گشت.زندگی ما تنها انعکاس اعمال ما است.

مثلاً اگر شما طالب رقابت بیشتر در تیم تان هستید،باید نحوه ی رقابت را بهبود دهید،یا اگر عشق بیشتری را از جهان خواهانید،عشق بیشتری را در قلبتان ایجاد کنید.

زندگی تنها همان چیزهایی را به شما می دهد که شما روزی به آن داده اید.

زندگی شما تصادف و انطباق نیست،بلکه انعکاسی از خود شماست.

ترجمه:نعیمه درویشی

دیدگاه خود را به ما بگویید.